Ekra Sopran

Razza: Puro Sangue inglese Mantello: Baio